รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 6

★★★★★0 review

ขอเชิญเที่ยวงาน "รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 6" ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ...

 • กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ได้แก่
  - การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - การแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยมศึกษา
  - การประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระดับอนุบาล และประถมศึกษา
  "ชิงเงินรางวัลมากกว่า 20,000 บาท"
 • กิจกรรมฐานเรียนรู้และนิทรรศการ เช่น
  - นิทรรศการ/กิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ/น้ำเสีย ตามแนวพระราชดำริ
  - นิทรรศการ/กิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องนก โดย BCST, มูลนิธิธรรมชาติศึกษา และอพวช. เป็นต้น
 • คลินิกสิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน/ระบบนิเวศในป่าชายเลน
 • ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพในโครงการฯ
 • และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ฟรี! ตลอดงานจ้า

Event Day : 8-10 Nov 2019

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Gallery

รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 6
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


Facebook Logon